It klaut earne(Klik om te fergrutsjen)
(Klik om te fergrutsjen)


It nijste en lźste boek fan Steven H.P. de Jong (1935 - 2018)

Folsleine titel:

It klaut earne
De omkearde ferhśsdoaze - diel 2.


240 siden
110 gram, hagelwyt/side
125 x 200 mm
1e printinge, Burgum, 2018
ISBN: 978-90-821237-3-9

Steven nimt śs mei nei de wjeraksels tusken experimentelen en tradisjonelen yn it Fryske literźre libben fan rūchwei de twadde helte fan de foarige ieu. In grut tal orizjinele besprekken en skerp polemysk wurk fan syn hān passearret de revu en is troch Steven yn it ramt fan dy tiid past en fan kommentaar fersjoen. Eigen wurk, mar ek tal oare grutte nammen fan dichters en skriuwers śt dy tiid komme allegearre op it aljemint. Dizze śtjefte is in must foar eltse leafhawwer fan Fryske literatuer, want fan wa oars as fan immen dy't der midden yn stie kin men mear leare fan dizze sa opmerklike en fruchtbere literźre perioade!

- It is hjoed wat tryst om mij hinne (Frysk en Frij, 23 Oktober 1959).
- In mislearre oanslach mei de seksbom (Frysk en Frij, 27 maeije 1960).
- In stikje orzjiniel manuskript (by śtsūndering yn it Nederlānsk, de measte haadstikken binne Frysk), produsearre mei Steven syn ālde typmasine.
- De earste side fan "It klaut earne".
- Resinsje fan It Klaut Earne (LC, 25 Jan 2019)

In part fan Steven syn orzjiniele boekekast is te sjen yn it omslach, in ūntwerp fan E.F.A. de Jong.

"It klaut earne" is no te keap, klik om te bestellen ! --->

Werom nei haadside
Realisatie: Palisse