Ynformaasje foar boekferkeapers / Informatie voor boekenverkopers

FRL: Boekferkeapers binne ek yn it ynternettiidrek űnmisber yn it ferbinen fan skriuwer en lęzer! Palisse begrypt dat, en dus ek dat boekferkeapers, om it even oft dat frijwillige sútelders of doarps-boekhannels binne, dat net frijbliuwend dwaan kinne. Wy hearre hjoed-te-dei in protte oer űntlęzing en de delgong fan de tradisjonele boekwinkel. Palisse leaut net yn de delgong fan it papieren boek. It probleem is dat der faak tefolle jild tusken lęzer en útjouwer hingjen bliuwt. In protte boeken binne troch de strykstôk fan de tuskenhannel gewoan te djoer wurden. Dat is maklik foar te kommen. Palisse stelt syn boeken foar in geunstige hannelspriis foar boekferkeapers ta beskikking, mar allinne oan dyjinge dy't daliks en mei risseltaat nei partikulieren trochferkeapje. Wy bringe jo bestelling daliks en fergees by jo winkel of tús del fanôf in minimum oantal boeken (alline yn Fryslân en Noard-Hollân). Wat jo binnen in beskaat tiidrek net ferkeapje nimme wy werom (fermits yn nijsteat).


NL: Boekenverkopers zijn ook in het internettijdperk onmisbaar bij het verbinden van schrijver en lezer! Palisse begrijpt dat en dus ook dat om het even of dit deurventers of dorpsboekhandels zijn, zij dit niet vrijblijvend kunnen doen. We horen recent veel over ontlezing en de teruggang van de traditionele boekhandel. Palisse gelooft niet in het verdwijnen van het papieren boek. Het probleem is dat er vaak teveel geld tussen lezer en uitgeverij blijft hangen. Door de tusenhandel en distributie zijn de boeken eenvoudigweg te duur geworden. Dat is echter makkelijk te voorkomen. Palisse stelt boeken ter beschikking aan verkopers voor een gunstige handelsprijs, maar alleen aan diegenen die het direct met resultaat aan partikulieren doorverkopen. Grotere bestellingen brengen wij gratis langs (Friesland, Noord-Holland). Onverkochte exemplaren nemen wij terug, mits in nieuwstaat.Kontakt- en registraasjegegevens / Contact en registratiegegevens
Werom nei haadside
Realisatie: Palisse