Palisse Reisgids HILGELAN


(Klik om te fergrutsjen)
(Klik om te fergrutsjen)

T.P.R. de Jong

210 siden
Full colour, 110g
105 x 200 mm
ISBN: 978-90-821-23777

Welkoam iip Lunn!

Dizze gids is in nea earder byinoar brochte skatkeamer: geology, prehistoaryske fynsten, oer‚lde ferhalen, ferdwŻne timpels en goaden, iuwen striid, rŻge piraterij, ferneatiging en weropbou. De rykdom oan floara en fauna binne oars al genŰch reden om Űf te reizgjen: nearne oars kinne seefŻgels en seehŻnen sa benei kommen wurde as hjir. En wat te tinken fan belÍstingfrij winkelje yn gesellige en folslein autofrije strjitsjes?

Mar op it hjoeddeiske Hilgel‚n bart safolle mear, tink oan it biologysk Żndersyksynstitķt, fleanerij, de wynyndustry en sylregatta's. Derneist hat Hilgel‚n, ea it ferbliuwplak fan de legindaryske kening Redbad, foar Friezen in bysŻndere betsjutting. Der is in eigen Fryske taal besibbe oan dy fan ķs en in rykdom oan tradysjes. Wat it doel fan de reis ek is, dizze gids is der net by te missen!

Fraachpetear mei de skriuwer (Ljouwter Krante, 18 Oktober 2019).

In priuwke (copyright Palisse): It Hilgelanner koper, Iere skiednis en Twadde Wr‚ldkriich.
Hjir te te keap. Sjoch ek ris nei ķs oare boeken --->
Werom nei haadside
Realisatie: Palisse