It testamint fan Mr.Dr. K.(Klik om te fergrutsjen)
(Klik om te fergrutsjen)


Fan Gysbert-Japicx-priiswinner Steven H.P. de Jong, alwer de twadde druk!

Folsleine titel:

It testamint fan Mr.Dr. K.
De omkearde ferh˙sdoaze diel 1, in atonale ˙tbylding fan in stikje Frysk literŕre skriuwerij.


194 siden
Romandruk
125 x 200 mm
Burgum, 2014
ISBN: 978-90-821237-2-2

Op it toniel stean twa briedstuollen. Twa Ôldwe mantsjes komme op. Se t˘gje in ferh˙sdoaze. Foar't se sitten gean, keare se dy om. Se begjinne te lŕzen, prate deroer. Benammen de iene skodhollet en liket safolle mooglik yn in papierkoer te smiten. De oar, Keimpe hjit er, laket en fisket ˙t en troch wat ˙t 'e papierkoer. Wat se bewarje, komt yn in foliomap. As se klear binne, set Keimpe in folle swarte jiskefetpűde op de plattearde ferh˙sdoaze en seit: 'No wy noch'. Dan tingelet de skriuwer wat op 'e piano, wylst Keimpe mei de űnderkant fan syn gongelst˘k it ritme oanjout op 'e boaiem fan 'e omkearde lege papierkoer. Dan stean se op, bűge nei mekoar en ferdwine.

Resinsjes:
Ljouwerter Krante 2015 / Ljouwerter Krante 2017
Friesch Dagblad 2015
Actief 2014: Stikje, Ynformaasje, Advertinsje

Klik op it weintsje om te bestellen ! --->

Werom nei haadside
Realisatie: Palisse