Ynformaasje foar skriuwers

FRL: Faaks hawwe jo al earder skreaun en boeken útjaan litten. Of kinne jo aardich skriuwe, mar hawwe jo gjin idee hoe mei it manuscript te rêden. Tink dan ris oan Palisse. Wy stypje lytse útjeften. Wy wurkje út prinsipe sûnder subsydzjes fan in oerhyd. Palisse is gjin print-on-demand en jout dan ek net samar alles út. It wurk moat fan goeie kwaliteit wêze. Fiksje is literêr of ûnderhâldend. Non-fiksje is wittenskiplik ferantwurde. Ferkeap is oer ús fetroude websjop, sa't jo boek oeral beskikber is. Elts boek krijt in ISBN registraasje en der wurdt in eksimplaar stjoerd nei it depot fan de Keninklike Bibliotheek yn Den Haach.

Palisse wol jo as skriuwer by de mienskip bringe.


Hawwe jo wat skreaun, of binne jo it fan doel?

Stjoer ús: E-MAIL

Of stjoer jo hânskrift daliks nei:

      Utjouwerij Palisse
      De Zwaanstraat 18g
      1949 BC Wijk aan Zee (NL)

NL: Misschien heeft u al eerder boeken geschreven en laten uitgeven. Of u kunt goed schrijven, maar heeft geen idee hoe u het met het manuscript moet aanpakken. Denk dan aan Palisse. Wij ondersteunen kleine uitgaven. We werken uit principe zonder subsidies van overheden. Palisse is geen print-on-demand en we geven dan ook niet zomaar alles uit. Het werk moet van goede kwaliteit zijn. Fictie is literair of onderhoudend. Non-fictie is wetenschappelijk verantwoord. Verkoop vindt plaats via onze vetrouwde webshop, zodat het boek langere tijd en overal beschikbaar blijft. Elk boek krijgt een ISBN registratie en er wordt een exemplaar toegestuurd naar het depot van de koninklijke bibliotheek in Den Haag.

Palisse wil u als schijver bij uw publiek brengen.


Heeft u geschreven of bent u het van plan?

Neem contact op: E-MAIL

Of stuur uw manuscript per post aan:

      Uitgeverij Palisse
      De Zwaanstraat 18g
      1949 BC Wijk aan Zee (NL)


Werom nei haadside
Realisatie: Palisse